Home » بقیه را به اهل هادس می‌گویم by Constantine Cavafy
بقیه را به اهل هادس می‌گویم Constantine Cavafy

بقیه را به اهل هادس می‌گویم

Constantine Cavafy

Published April 22nd 2014
ISBN : 9781780834177
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

کاوافی در 1863 در اسکندریهی مصر در خانوادهای یونانی به دنیا آمد وی کودکی و نوجوانی خود را در انگلستان گذراند. در نخستین شعرهایش از شکسپیر و براونینگ و اسکار وایلد متاثر بود ولی کمکم در سایهی پژوهش های تاریخیاش به درک زیباشناسی خاص خودش رسید و امروزMoreکاوافی در 1863 در اسکندریه‌ی مصر در خانواده‌ای یونانی به دنیا آمد وی کودکی و نوجوانی خود را در انگلستان گذراند. در نخستین شعرهایش از شکسپیر و براونینگ و اسکار وایلد متاثر بود ولی کم‌کم در سایه‌ی پژوهش های تاریخی‌اش به درک زیباشناسی خاص خودش رسید و امروز او را اصیل‌ترین و تاثرگذارترین شاعر معاصر یونان می‌شناسند. مهم‌ترین خصوصیت شعرهای کاوافی استفاده از ایماژهای ساده‌ی زندگی در قالب دراماتیک و زبان بی‌پیرایه‌ای است که گاهی صرفا کامجو است و به بیان تجربه‌های عاشقانه‌اش می‌پردازد، گاهی به شکل‌گیری ساختارهای بصری چشم‌گیر می‌انجامد، و گاهی احیاگر اسطوره از منظری تازه است. به‌رغم معروفیت معدود شعرهای عاشقانه اش به فارسی، بسیاری از شعرهای تاریخی-اسطوره‌ای کاوافی برای نخستین بار است که در این مجموعه به فارسی معرفی می‌شوند.