Home » คลื่นทราย...ใต้แสงดาว by ฟีลิปดา
คลื่นทราย...ใต้แสงดาว ฟีลิปดา

คลื่นทราย...ใต้แสงดาว

ฟีลิปดา

Published
ISBN :
Paperback
672 pages
Enter the sum

 About the Book 

ซวยชะมัด...เปนความรูสึกของระรินดาว เบญจรงคในการเดินทางมาประเทศวาโซดิเนียเปนครังแรกเมือเธอถูกตังขอหาขับรถชนคนตายยีสิบสีชัวโมงใหหลังเธอยังถูกจีเขาไปพัวพันกับเรืองวุนวายและถึงกับถูกปองรายจากศัตรูทีเธอไมคิดวาจะมีแตรายทีสุด คือการไดพบกับ...อาคินแตอาคินMoreซวยชะมัด...เป็นความรู้สึกของระรินดาว เบ็ญจรงค์ในการเดินทางมาประเทศวาโซดิเนียเป็นครั้งแรกเมื่อเธอถูกตั้งข้อหาขับรถชนคนตายยี่สิบสี่ชั่วโมงให้หลังเธอยังถูกจี้เข้าไปพัวพันกับเรื่องวุ่นวายและถึงกับถูกปองร้ายจากศัตรูที่เธอไม่คิดว่าจะมีแต่ร้ายที่สุด คือการได้พบกับ...อาคินแต่อาคิน อัลคาริบ ลีแลนด์ อดีตราชองครักษ์หนุ่มแห่งวาโซดิเนียกลับมองเธอดั่ง ...ดาวนำโชคที่เขาต้องนำพาเธอไปด้วยทุกที่แม้ว่าเธอจะทำให้หัวใจเขาต้องว้าวุ่นหนักหน่วงยิ่งกว่าภารกิจสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จตามกำหนดเสียอีกที่สำคัญ เธอยังมีสัญลักษณ์แห่งสายเลือดอัลอิสสิรีย์ที่ถูกขโมยไปของเขาด้วยนี่สิ!